‍‍

 رسانه ها، یکی از مهم ترین وسایل برای آگاهی بخشی هستند.

رسانه ها هم می تواند عامل اصلی جمعی کردن روابط انسان ها باشد و هم یک واسطه بین افکار عمومی و حاکمیت و هم تعامل را بین جامعه ایجاد کند.

«رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط است و دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای آن وجود دارد که کارکرد آشکار آن یعنی اینکه رسانه محل برخورد پیام و گیرنده پیام است، اما کارکرد پنهان رسانه یعنی برقرار کننده جریان ارتباط و پیام رسانی است.»

جامعه ی خبری، تحلیلی آسوبان در راستای آگاهی رسانی بر خود لازم می داند که در نهایت شفاف سازی، دغدغه ها و بسترهای جامعه و به خصوص مطالبات شهرستان کوهدشت را انعکاس دهد.

آسوبان در لکی به معنای خط الرأس و یا بالاترین نقطه می باشد.